Påverka din...
...investering!
När du köpte din bostadsrätt gjorde du en investering. Genom att delta i styrelsens arbetet kan du aktivt påverka värdet av din lägenhet och hela fastigheten. Göra din röst hörd och engagera dig i din bostadsrättsförening.
Ingen tjänar på det mer än du.

...miljö!
Ett områdes karaktär har något att berätta. En gårdsplan kan vara bortglömd och förfallen eller ett grönt rum att trivas i. Oavsett om du har små idéer eller stora visioner så kan du framföra dem. Du påverkas av din miljö – var med och påverka den. Din bostadsrättsförening väntar på din åsikt.


...trygghet!
Det är viktigt att du känner dig trygg där du bor. Små saker som en väl upplyst gårdsplan, en ofarlig lekplats och en säker trappuppgång kan göra stor skillnad. Beslut om förändringar och förbättringar kan tas av styrelsen i din förening. Större förändringar beslutar föreningsstämman om. Vet styrelsen vad du tycker?


Så här kan du påverka
Att skriva en motion är din rättighet för att kunna påverka och förändra något som man tycker ska förbättras. När vi talar om motioner i detta sammanhang menar vi förslag.

Motionsrätten innebär att varje medlem i bostadsrätten har rätt att ställa
förslag till föreningen som denna måste ta ställning till. När en motion bifalls blir det föreningens beslut och ska genomföras.

Rätten att motionera handlar med andra ord om möjligheten att påverka.

Hur är en motion uppbyggd?

En motion består av tre delar.

 
 1. Rubrik
  Rubriken ska sätta en överskrift till motionen.
 2. Brödtext
  En text där motionären förklarar och ger en bakgrund till förslagen.
  Brödtexten kan vara av varierande längd och inne-hålla såväl fakta
  som argument.
 3. Att-satser
  Att-satserna är de konkreta förslagen brödtexten ska argumentera
  för. De är dessa som man fattar beslut om. Orsaken att de kallas attsatser är de börjar med ”att”.

Motionsbehandling
Motionen ställs till din bostadsrättsförening och behandlas på årsmötet. Innan den behandlas på årsmötet ger styrelsen ett utlåtande om vad dem tycker. Antingen anser styrelsen att årsmötet ska:


Alt. 1. Ska ställa sig bakom motionen och genomför beslutet.

Alt. 2. Att motionen ska avslås.

Alla motioner tar denna väg. Om man motionerar om en helt lokal fråga stannar motionen där.


Är det en regional fråga eller en nationell fråga som motionären vill lyfta skickas den vidare till Intresseföreningens årsmöte. Om den tas
där blir motionen hela Intresseföreningens.

 

Är motionen en fråga som rör hela Riksbyggen skickar Intresseföreningen vidare motionen till Fullmäktige som är Riksbyggens högsta beslutande organ.